Master of science in Textile engineering

Welkom

 

De opleiding in een notendop

De master of science in textile engineering is één van de eerste internationale opleidingen van de Universiteit Gent. Zoals de naam suggereert, richt deze opleiding zich op de textieltechnologie, namelijk de textielmaterialen, productieprocessen en toepassingen.

De opleiding werd opgestart in 1998 op initiatief van AUTEX, de associatie van textieluniversiteiten, die toen bestond uit een tiental Europese universiteiten. De oorspronkelijke naam van de opleiding, die nog steeds gebruikt wordt, is E-TEAM (European Textile Engineering Advanced Master). Ondertussen is het project samen met AUTEX uitgegroeid tot een wereldwijde master waaraan een 35-tal lesgevers uit 15 verschillende universiteiten deelnemen.

Engels is uiteraard de voertaal, aangezien zowel de studenten als de lesgevers uit bijna alle continenten komen en ieder semester op een andere locatie georganiseerd wordt. Het uitgesproken internationale karakter maakt dat de opleiding in vele aspecten anders is dan een standaard masteropleiding.

 

The International Textile Experience, e-team master

Structuur van de opleiding

Het programma bestaat uit 4 semesters, waarvan in de eerste 3 lessen worden gegeven, en het vierde voorzien is voor de masterproef. Ieder semester wordt op een andere locatie georganiseerd, de studenten kunnen de locatie van hun masterproef kiezen op basis van hun interesse. Een beperkt deel van de lessen wordt verzorgd door lokale lesgevers. Het grootste deel wordt echter gegeven door bezoekende professoren die worden geselecteerd binnen het AUTEX netwerk als beste binnen hun vakgebied. Zij komen uit verschillende continenten en geven hun lessen als intensieve cursus gedurende 1 week. Ieder semester richt zich op een thema: materialen, manufacturing en toepassingen. Het wordt georganiseerd op een locatie waar zowel de onthaalinstelling als de industrie sterk staat in het thema van dat semester. Het vierde en laatste semester kunnen studenten kiezen uit de onderwerpen die aangeboden worden door een groot aantal van de leden van AUTEX.

Het academiejaar zit anders in elkaar dan gebruikelijk. Een semester bestaat uit twee blokken van telkens vijf weken les en twee weken examen. Het eerste en derde semester loopt van begin september tot eind december, het tweede en vierde van februari tot mei. Juni is voorzien voor de herexamens.

 

 

Doelstellingen van de opleiding

 

De opleiding heeft 3 grote doelstellingen, namelijk:

 • Kennisverwerving
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Netwerking

Voor de kennisverwerving staan meer dan 30 lesgevers in. Zij worden geselecteerd uit het AUTEX netwerk en zij behoren tot de top in hun vakgebied. Zij gebruiken een ruim gamma aan lesmethodes en materiaal. Het onderwerp van de opleiding is textieltechnologie, gaande van materialen en productie tot toepassingen. Aan het eind van de opleiding moeten studenten geavanceerde textielproducten kunnen ontwikkelen voor zeer gespecialiseerde toepassingen, rekening houdend met technische, socio-economische en ecologische overwegingen.

Persoonlijke ontwikkeling is sterk gericht op vorming van wereldburgers die niet alleen open staan voor verandering, maar die zelf de verandering initiëren. Zij brengen innovatie in bedrijven en academia. Sleutelwoorden zijn zelfvertrouwen, ruimdenkend, kritisch, multi-perspectivisme, creatief, klantgericht, probleemoplossend, ondernemend, flexibel, communicatief. Herhaaldelijk wisselen van locatie, de multiculturele groepen, de verschillende lesgevers met uiteenlopende doceerstijl en de eigenheid van iedere locatie zijn maar enkele van de factoren die de studenten doen groeien. Ze zijn echter passief en de impact is daardoor niet altijd zo groot als hij zou kunnen zijn. De opleiding voorziet daarom ook activiteiten om de impact te maximaliseren. De aanpak bestaat er in om theoretische bagage mee te geven en deze daarna in te oefenen, eerst met voorbeelden die worden aangebracht door de lesgever, daarna met voorbeelden die de studenten zelf aanbrengen. Voorbeelden van onderwerpen zijn kritisch denken (inzicht in hoe ons brein “gemaakt” is om sommige dingen verkeerd te zien, hoe intuïtie ons kan misleiden, waarom we zoeken naar bevestiging maar een afkeer hebben van tegenspraak, hoe we een mening vormen), communicatiestijlen, onderscheid tussen wat iemand vraagt en wat iemand nodig heeft, enz. Studenten én docenten geven aan dat dergelijke lessen een grote impact hebben op hun manier van denken.

Netwerking is de derde essentiële pijler van de opleiding. Netwerking is internationaal en omvat alle stakeholders: medestudenten en lesgevers uit de eigen en andere lokale opleidingen, lokale onderzoekers en industrie. Er worden formele contacten georganiseerd, bijvoorbeeld bezoeken aan labs en bedrijven, studenten worden uitgenodigd op allerlei evenementen georganiseerd door studenten en de onthaalinstelling, bezoeken aan beurzen zoals ITMA en Techtextil enz.. Daarnaast zijn er ook tal van informele activiteiten. Studenten gaan samen op stap, ook met de lesgevers, organiseren een BBQ enz.. Bij hun afstuderen hebben studenten dan ook een internationaal netwerk opgebouwd met andere studenten, academici en bedrijven.

Enkele keren samen verhuizen naar een andere locatie creëert een familiegevoel. Studenten blijven dan ook heel vaak levenslang contact houden met elkaar en zien elkaar op huwelijksfeesten, de jaarlijkse AUTEX conferentie of andere internationale evenementen.

 

BBQ in coronatijden (Tsjechië, op een moment dat dit alweer toegelaten was, MSc 1)

Drink in Boras (e-team)

Drink in Boras (MSc 2)

Inhoud van de opleiding

Het programma is opgebouwd in 3 thematische semesters die zich richten op materialen, manufacturing en toepassingen. Hoewel uiteraard ook courante stoffen aan bod komen, ligt de klemtoon van de opleiding toch op geavanceerde en hoogtechnologische materialen, processen en toepassingen.

Daarnaast kunnen de studenten ook keuzevakken volgen, zoals een buitenlandse stage, summer school of een specialisatievak (specialist course) dat slechts beperkt in de tijd wordt aangeboden door één van de AUTEX leden.

Het vierde semester kunnen studenten het onderwerp van hun masterproef kiezen uit de lijst die aangeboden wordt vanuit de verschillende AUTEX partners.

De opleiding heeft een sterke band met de industrie. Bedrijven geven gastcolleges en leveren lesmateriaal aan, ze bieden stages aan en bedrijfsbezoeken. Verschillende lesgevers hebben industrie ervaring en enkelen hebben zelfs hun eigen bedrijf.

E-team inhoud structuur

Semester 1-3

In het eerste semester komen de textielmaterialen aan bod. Vezels zijn de basis van textielmaterialen.  Vezels worden verwerkt tot garens en verder tot stoffen zoals weefsels, breisels, vliesstoffen enz.

De basisgrondstoffen zijn (bio)polymeren, glas en metaal. Ook de productie van vezels komt aan bod. Verschillende vakken handelen over de textielstructuren en hun chemische en mechanische eigenschappen, evenals methodes om deze te bepalen. 

Het tweede semester richt zich op de maakprocessen. De vakken behandelen de mechanische productie en de (bio)chemische behandeling van textielstoffen, evenals de confectie en procescontrole. 

In het derde semester wordt de kennis over de materialen en processen samengebracht om de toepassingen af te leiden. Technisch textiel is een belangrijke subsector in Europa. Textiel vindt toepassingen in transport (auto, vliegtuig), medische sector (wondverbanden, naaidraad, kunstaders), sport (kledij, snaren, touwen), verpakking, bescherming (mondmaskers, brandweerpakken, handschoenen) en vele andere. Studenten leren de kennis uit vorige semesters gebruiken om, samen met socio-economische en duurzaamheidsaspecten, dergelijke geavanceerde textielproducten te ontwerpen.

Leerlijnen

Daarnaast zijn er ook enkel leerlijnen die over de verschillende semesters heen lopen. Zij laten toe bepaalde aspecten van de opleiding dieper uit te werken en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Een eerste leerlijn is user centered design. In deze leerlijn ligt de nadruk op verschillende aspecten van ontwerpen. In het vak “co-creation” (1ste semester) wordt de basis gegeven van de eerste fase van ontwerpen, namelijk probleemdefinitie en communicatie met de klant. In het tweede semester is de tweede fase, namelijk prototyping, ingebed in de verschillende vakken. In het derde semester wordt ontwerpen verbreed in een socio-economische en duurzame context. Deze leerlijn draagt ook bij tot verschillende aspecten van persoonlijke ontwikkeling, zoals ondernemend gedrag, samenwerking, communicatiestijlen, organisatie en veel meer.

Digitale tools is de tweede leerlijn. Zij laten toe textielstructuren en hun gedrag te berekenen en te visualiseren. Wiskundige modellen zijn een zeer belangrijk hulpmiddel in de ontwerpfase. Allerlei parameters kunnen gewijzigd worden en het resultaat is onmiddellijk zichtbaar. Dit laat toe inzicht te krijgen in producten en processen en de optimalisatie te versnellen. In het eerste semester wordt aandacht besteed aan modellen om textielstructuren te definiëren en te visualiseren (“computation sciences for Textiles”). In het tweede semester ligt de nadruk meer op het gedrag van textielmaterialen tijdens de productie, terwijl in het derde semester de eigenschappen bekeken worden met het oog op het gebruik, zoals thermisch, ergonomisch en tactiel comfort (“Comfort en computation of textiles”).

 

Ontwerp van kettingbrei met Texgen, een spin off bedrijf van Prof. Yordan Kyosev, E-TEAM lesgever
Ontwerp van kettingbrei met Texgen, een spin off bedrijf van Prof. Yordan Kyosev, E-TEAM lesgever
   
Ontwerp van ergonomische beroepskledij
Ontwerp van ergonomische beroepskledij

 

Een derde leerlijn is wetenschappelijk denken. Wetenschappelijk denken en handelen is van cruciaal belang om degelijk onderzoek uit te voeren. Ingenieurs hebben een doorgedreven wetenschappelijke basis verworven maar toch zijn ook zij niet vrij van irrationeel denken Een hoge intelligentie en een academische opleiding zijn niet voldoende om irrationeel denken te voorkomen. Kritisch denken is dan ook niet natuurlijk, maar moet worden aangeleerd.

Het opzet van deze leerlijn is om de studenten te leren om op een wetenschappelijke en kritische  manier te denken en te handelen, ook buiten hun academische domein van expertise. De activiteiten vertrekken van theoretische introductielessen, waarin de principes van kritisch denken worden aangebracht, en de diverse valkuilen van het menselijke brein. De studenten leren aan de hand van voorbeelden waarom we vatbaar zijn voor irrationele overtuigingen, en hoe ook intelligente mensen zich kunnen vergissen. Daarna leren ze de principes toe te passen binnen het vakgebied en daarbuiten in het dagelijks leven. Technieken uit de statistiek, logica, argumentatieleer en waarschijnlijkheidsleer worden aangereikt om de denkprocessen te ondersteunen. Studenten leren te reflecteren over de feilbaarheid het menselijke brein, het erkennen van de eigen onwetendheid en valkuilen, en het belang van openheid van geest. Hoe kunnen we onze eigen culturele tradities (overtuigingen, attitudes, gebruiken) en die van anderen kritisch beoordelen, en hoe gaan we om met culturele diversiteit? Dit leidt tot een beter begrip van interculturele verschillen en draagt dus ook bij tot multiculturele competenties.

 

tradition  cartoon

 

Locaties

De locaties werden gekozen in functie van het thema van het semester. De gastinstelling staat sterk in dat domein en er is tevens een belangrijke textielindustrie in de regio. Vanaf volgend jaar kunnen studenten in het derde semester kiezen uit 2 locaties. Voor het eerst wordt ook een semester aangeboden buiten Europa, namelijk in Kyoto.

De locaties voor de editie 2020-2022:

 • semester 1 :   Universiteit Gent (vaste locatie)
 • semester 2 :   University of West-Attica (Athens, Greece) (roteert tussen Athene, Mulhouse en Valencia)
 • semester 3 :   Keuze tussen University of Boras (Zweden) en Kyoto Institute of Technology (Japan)
 • semester 4 :   Naar keuze volgens masterproef

 

Schema semesters e-team

 

Meer uitleg over Gent als locatie (EN):

 

Meer uitleg over Gent als locatie (NL):

 

 Meer uitleg over Athene als locatie (EN):

 

Meer info over Boras als locatie (EN):

 

 

Masterproef

In het vierde semester kunnen studenten kiezen waar ze hun masterproef uitvoeren. AUTEX leden kunnen onderwerpen voorstellen en deze worden op een lijst gezet, waar de studenten kunnen uit kiezen.

Enkele voorbeelden van masterproeven:

 

Details van het programma

Wie kan aan deze opleiding starten?

De master of science in textile engineering heeft een brede instroom omdat textiel ook een zeer multidisciplinair vakgebied is. Om de opleiding met succes af te ronden is een gedegen basis nodig in de ingenieurswetenschappen met een specialisatie in materiaalkunde, chemie en mechanica.  

Een volledige lijst van welke diploma’s al dan niet rechtstreeks toegang geven is te vinden op https://studiekiezer.ugent.be/master-of-science-in-textile-engineering/toelatingsvoorwaarden

We zien de laatste jaren een stijging van het aantal studenten die geen textiel of materiaalkunde als bachelordiploma hebben. Voor hen wordt indien nodig extra lesmateriaal aangeboden.

Rechtstreekse toegang:

Vanuit de UGent sluit de masteropleiding aan bij de vooropleiding “Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en materiaalkunde”.

Maar ook kandidaten met andere bachelorsdiploma’s van UGent en andere universiteiten (uit België of van onze AUTEX partners) kunnen de opleiding rechtstreeks aanvatten, zoals de vergelijkbare Bachelor in de ingenieurswetenschappen chemie en materialen/materiaalkunde en masters in de industriële wetenschappen textiel, chemie, materialen en industrieel ontwerpen.

Toegang na het afwerken van een voorbereidingsprogramma:

Sommige diploma’s geven toegang mits het voltooien van een voorbereidingsprogramma. Voorbeelden zijn:  

 • Bachelor of science in de ingenieurswetenschappen (alle richtingen)
 • Bachelor in de industriële wetenschappen' (verschillende richtingen)
 • Master of science in de industriële wetenschappen (alle richtingen)

Toegang na positieve evaluatie van het dossier:

Aangezien het merendeel van de studenten geen Vlaams diploma hebben, worden heel veel aanvragen behandeld op basis van dossier. Hierbij wordt gekeken naar de voorkennis en ervaring met eerdere studenten met hetzelfde diploma en voor het toekennen van eventuele beurzen ook naar motivatie, bewijzen van niveau (behaalde graden en prijzen) en aanbevelingsbrieven. De internationale opleidingscommissie brengt hierover advies uit.

 

Het inschrijvingsgeld voor deze internationale master volgt voor de volgende editie (academiejaren 2020-2021 en 2021-2022) het UGent standaard tarief. Meer details vind je hier

Diploma

Studenten die de opleiding met succes afwerken, krijgen een diploma “Master of Sience in Textile Engineering” van de Universiteit. Daarenboven krijgen ze een certificaat dat ondertekend is door de universiteiten waar ze een semester doorbrachten.

Voorbeeld van een certificaat

Beurzen

Studeren in het buitenland is niet goedkoop. Er zijn altijd de extra kosten van reizen en huur van een kamer. Verblijfskosten zoals huisvesting en eten variëren heel erg per land.

Administratief worden de studenten beschouwd als Erasmus-uitwisselingsstudenten voor de semesters die ze doorbrengen buiten hun eigen land. Ze kunnen voor mobiliteit binnen Europa rekenen op een Erasmustoelage voor maximum 2 semesters.

Voor het semester in Japan, kan een toelage worden aangevraagd aan de UGent. Daarenboven zijn er nog andere kanalen waar een aanvraag kan worden ingediend, zoals MEXT (het Japanse equivalent van het Vlaamse FWO-fonds voor wetenschappelijk onderzoek). Deze mogelijkheden kunnen per jaar variëren en worden vaak toegekend op competitieve basis.

Recente informatie over mogelijkheden en deadlines zal tijdig worden meegedeeld.

Tewerkstelling

Eind vorig jaar werd een uitgebreide bevraging gedaan onder alle alumni, vanaf de eerste editie. Niet minder dan 75% heeft gereageerd. Dit is bijzonder hoog, het toont hoezeer de alumni gehecht zijn aan de opleiding.

Dat iedereen heel snel na het afstuderen aan het werk gaat, is natuurlijk geen uitzondering voor een ingenieur.

Wat in de eerste plaats opvalt, is dat bijna de helft van de afgestudeerden voor een internationale carrière kiest.

De verdeling van het type job wordt geïllustreerd door de grafiek hierna.

Tewerkstelling e-team (grafiek)

64%  van de alumni kiest voor een baan in de textielindustrie. Nog eens 10% kiest voor een baan in een andere industriesector. Dit is dan meestal toelevering (chemische producten, machines) of afnemers (transport, medisch, meubel, …). Ook de materialenindustrie is een belangrijke werkgever.

22% van de afgestudeerden hebben een job in onderzoek en ontwikkeling, waarvan 13% in een universiteit.

16% van de alumni hebben na afstuderen een doctoraat behaald of werken er op dit ogenblik nog aan. Dit is eveneens meer dan gemiddeld en heel vaak aan één van de universiteiten waar de student een semester doorbracht. Het toont aan dat de afgestudeerden gegeerd zijn bij de verschillende universiteiten, maar ook aan andere internationale onderzoeksinstellingen.

Feedback van studenten

Voorbeelden van feedback uit de (anonieme) studentenevaluaties:

"Some Professors including from Romania and Germany were invited as special guests to share their knowledge and experience on special topics. Moreover, many practical visits were done which really showed me what is going on in the industry and research institutions outside Ghent University. Above all, the course was linked with Co-creation which helped me to develop a project prototype with my team. Therefore, it was really stimulating."
"The topics covered in the course are very interesting and encourage students for further research on advanced textiles and related areas."
"The course was supported with research outputs and the delivery was very stunning. The lecturer always comes to class with previous research outcome prototypes."
"The course material was very important and structured well. A lot of examples of research output in different areas of textiles were described well and research gaps were also highlighted which is very interesting for students to understand what is going on in this area and what will be their future contribution."

Getuigenissen van studenten

Müge Atagun (graduated 2004)Müge Atagun (e-team alumni 2001))

Country Manager of Etam Grouppe in Turkey and the Middle East region

“This programme has contributed me a lot in terms of personel skills, relationships and leadership. I do hope the programme will continue to grow and give graduates each year."

 

 

Bram Van Genabet (Belgium, graduated in 2010)Bram Van Genabet (e-team alumni)

 • Corporate digital manager at Barry Callebaut (2015-today)
 • Freelance consultant at Hinicio (2015-today)
 • Advanced process control consultant at IPCOS (2014-2015)
 • Process and application engineer at ExxonMobil (2010-2014)

 

“The ETEAM programme has had an important positive impact on the course of my life, both professionally and privately. The cooperation between universities, combined with the modular teaching method allows to intensively focus on a broad range of subjects taught by the best professors in their respective fields. Furthermore, the international experience and network resulting from attending the programme is highly valued by future employers. The programme has helped me to build a rewarding and strongly international oriented career”. 

 

Sheilla Odhiambo (Kenya, graduated 2011)Sheilla Odhiambo (e-team alumni)

 • PhD at UGhent
 • Lecturer at Moi University (Kenya)
 • Visiting lecturer at University College Ghent
"Looking back, I can say that joining the program is one of the excellent decisions I made. I gained in-depth knowledge in advanced  materials and processes , smart textiles, emerging technologies in the field of material and textiles among others. The courses are organized in modules and most of the courses had team assignments which made us work in groups.  The program was intense and demanding as we were doing one module per week. Working on the courses assignments in itself created a special relationship amongst us  classmates as we could regularly spend time together after class hours as we work on our assignments and by default plan our extra curriculum activities together. Through this arrangements, I got to know my classmates’ origins better and the existing cultural differences amongst us.  I believe they learnt a lot from me as well. We pre-explored the places we were going to for the semester together, as most of us were new in this locations. We learnt how to find our way out in these environments. I must say that our hosts in these institutions did a great job, as they ensured we had buddies to integrate us into their systems by taking us to social events like get togethers evenings and weekends. They could also advise, or in the first weeks give us company as they show us places like cheap students restaurants, shopping, laundry, cinema e.tc. 

During a few weekends that we were free, we could join a few of  the Erasmus trips to explore different places around our locations. For example while in Maribor, we visited Graz and Vienna. While in Mulhouse we visited Strasbourg and Basel.

To summarize it all, the experience through this program taught me new things academically, socially, internationally and exposed me to different environments all over Europe. I Learnt the way of doing things while in France, Slovenia, Turkey and in Belgium.  As soon as I completed my Masters degree which I passed with a greatest distinction, I started with my PhD in UGent (Belgium). "

 

Laura Veldenz (graduated 2014)Laura Veldenz (e-team alumni)

 • PhD in composites, university of Bristol (UK)
 • Sales engineer at SGL Carbon
 • Proposal engineer at Airborne (The Hague, NL)
I’ve completed my E-TEAM master in the Summer of 2014, and it has equipped me with valuable knowledge and the skills to start my PhD directly after. Looking back, it has been a fantastic experience to travel around Europe to visit different Universities. We were exposed to many different insights into research areas presented by different, internationally renowned Professors, this is invaluable and unique to this course. I have met incredible people along the way and this has been a great experience, both professionally and personally.

The strength of the programme is the variety of topics, teaching styles, and backgrounds of professors and it truly give a broad perspective of the textile world. I have thoroughly enjoyed my E-TEAM time and more often than not, it has intrigued interviewers during job interviews that I have been on a unique course. 

I have chosen not to stay in academia but instead pursue a career in industry, should there nevertheless be an interest in a guest lecture (e.g. for the composites course I'd be happy to do so for the E-TEAM

 

Lakshmi Palaniappan (India, graduated in 2016)

“For me, it was the first time stepping out of my comfort zone and also the first time traveling abroad for a very long duration.  The initial homesickness is inevitable but it soon ebbed with the support from my classmates. I joined the program a week later after it commenced. My friends helped me to cope up with lost time. With progressing semesters, my course allowed me the mobility to study at 3 different countries. We moved as a class which played a huge part in gelling us together. Over the semesters, our coordination improved as a result. 

E-TEAM is a perfect option for the student who has passion for travelling and advancing in the textile industry. Overall, the program was an enlightening experience and one that is so hard to forget.”

 

Dan Wang (China, graduated in 2018)

"The E-team project was very helpful for me. During four semesters, I studied in three different universities. This exchange experience directly helped me to find a suitable PhD project, because my PhD tutor also gave us lectures during the E-team project. In addition to this, I learned lots of professional lectures from this project that expanded my understanding about textiles. I think I found my favorite interest in textile engineering and laid a foundation for my next choice.

In addition to the impact on learning, this project also helped me to learn a lot of skills in life. It helped me to improve my ability to speak English and gave me the chance to communicate with many foreign students. It also gave me the chance to live in three places and to learn about the lives of the local people."

 

Rovena Vaičkutė (Lithuania, MSc2 student)

“E-team is a best decision that I would had taken for my Master studies. The program is unique in all its ways, starting with travelling each semester to Rovena Vaičkutė (e-team student)different country, ending with variety of modules that we have gotten each weak. Every semester I was one big step up in "building my hill of experience". I had the opportunity to meet best people, to see beautiful places around the Europe and to have best 2 years of my life!”

 

Sahar Pourahmad (Iran, MSc2 student)

"I appreciate participating in E-Team because it led me to learn the newest and the most updated technologies and sciences available in Textile Engineering. Also, the Textile world has a wide variety of areas and E-Team covers all of them, giving the students a really good view and understanding of the whole textile industry. This leads them to have courage and self-confidence to speak their opinion and when it comes to solving a problem, they dare to think and invent a solution.

Another thing was sitting in one class with international students and professors. This way you get an idea about other countries' university systems Sahar Pourahmad (e-team student)and the textile industry. You will be able to express yourself and communicate in English. This leads to a better understanding of other people and accepting and respecting the fact that everyone is different and unique. You will get a more realistic view when you compare your home country with others and you get to know other countries' problems and advantages. You will get more independent and learn to survive and manage your life far from home, without the help of others. You'll become more dependent and more open-minded. Also, some projects need to be done in groups with other students and some of them have a presentation. So you improve your group work, sense of responsibility and public speaking. The process of moving each semester is interesting. As you mentioned yourself the first day, moving will be easier after 3-4 times so you get to be more flexible and more adaptive to change. This way you can embrace every opportunity because you are not afraid to change your place. E-Team enables all students, even the ones from developing countries like me, to be in touch with the world and sit in the lectures of great international professors in this field, and also travel and get to know the world better while studying and getting more knowledgeable at the same time. I am very grateful that I had the chance to be in E-Team!”

 

Honorine Louis (France, MSc1 student)

 

 

Edoardo Zappa (Italy, Msc2 student)

 

 

Shahin Kabir (Bangladesh, MSc1 student)

 

 

E-TEAM studenten vallen in de prijzen

AUTEX reikt ieder jaar een prijs uit aan de beste student van de afgelopen editie. De winnaar wordt hiervoor uitgenodigd op de jaarlijkse AUTEX conferentie, die ieder jaar in een ander land georganiseerd wordt. Hieronder een voorbeeld van de editie 2018, die doorging in Corfu.

Autex award for best e-team student

 

Laura Dens won in 2018 de UGent Big Questions Award samen met haar cocreatie team, met hun project rond textielproducten ter preventie van lymphoedeem, een aandoening die vaak voorkomt na behandeling tegen borstkanker.

Co-creation team with E-TEAM student that won the UGent Big Questions award 2018.
Co-creation team with E-TEAM student that won the UGent Big Questions award 2018.

 

E-TEAM family

e-team family

 

studenten E-TEAM edition 2018-2020
studenten E-TEAM edition 2018-2020

studenten E-TEAM edition 2019-2021
studenten E-TEAM edition 2019-2021

Een internationale opleiding in tijden van corona

Het lijkt paradoxaal, maar een internationale opleiding als textile engineering is in feite beter gewapend tegen onverwachte gebeurtenissen zoals de covid19 epidemie. De opleiding is complex qua organisatie en vereist doorlopend de nodige flexibiliteit en creativiteit. De lesgevers en secretariaten zijn gewoon om te gaan met onverwachte situaties en ook de studenten passen zich vlot aan. Het contact tussen de centrale en lokale secretariaten en de studenten is altijd intensief en studenten worden indien nodig persoonlijk begeleid.

Een beperkt deel van de lessen wordt sowieso van op afstand gedoceerd en zelfstandige opdrachten met overleg op afstand zijn evenmin ongewoon. Ook examens organiseren op verschillende locaties gebeurt wel vaker.

Dit jaar worden we geconfronteerd met een wel zeer uitzonderlijke situatie. Alle studenten hebben de keuze gekregen om te blijven op hun locatie of om terug te keren naar huis. Sommigen zijn op hun locatie gebleven, anderen niet. Iedereen heeft wel verder dezelfde lessen gekregen en zal op dezelfde manier geëvalueerd worden. Enkele lessen en practica werden dit jaar vervangen door een passende opdracht, namelijk het ontwerpen van mondmaskers. Een uniek internationaal co-creatie project, waarbij de studenten hun theoretische kennis uit verschillende vakken moeten toepassen vanuit een breed perspectief. Ze kunnen rekenen op de ondersteuning van hun lesgevers, in domeinen zoals bijvoorbeeld biotechnologie, nanotechnologie, ontwerp en confectie, procestechnologie. Een oefening in communicatie, samenwerking, probleemanalyse, strategiebepaling, valorisatie en keuzes maken. En wie weet slagen ze er in om de mondmaskers effectief te verbeteren.

 

Vochtabsorptie en -transport in vezelstructuren
Vochtabsorptie en -transport in vezelstructuren

Filtratiemechanismen
Filtratiemechanismen

Contact

Team

Prof. Lieva Van LangenhoveProgramme coordinator

 

Prof. Lieva Van Langenhove

Programme coordinator

 

 

MSc Katrien HooremanSecretariaat Europa 

MSc Katrien Hooreman

Secretariaat Europa

 

 

Prof. Jorgos PriniotakisLocal coordinator Uiviersity of West-Attika (Athene) 

Prof. Jorgos Priniotakis

Local coordinator University of West-Attika (Athene)

 

 

Prof. Vincent NierstraszLocal coordinator Boras University (Zweden)

 

Prof. Vincent Nierstrasz

Local coordinator Boras University (Zweden)

 

 

Prof. Satoko OkubayashiLocal coordinator Kyoto Institute of technology (Japan)

 

Prof. Satoko Okubayashi

Local coordinator Kyoto Institute of technology (Japan)

 

Studenten

Heb je een vraag over deze opleiding die je liever aan een student stelt? Klik op de naam om hen een mailtje te sturen.