Master Thesis Proposals (in dutch)

Studenten kunnen binnen onze onderzoeksgroep kiezen voor heel diverse thema's: van puur theoretisch wiskundige vraagstukken tot toepassingen die hun nut hebben binnen het dagdagelijkse leven. Hieronder staan enkele voorbeeld onderwerpen. Heb je evenwel interesse in (numerieke) (functionaal)analyse en/of wiskundige modellering, en vind je hier je gading niet, neem dan  op met ons. We slagen er zeker in samen met jou een masterproefvoorstel uit te werken.

Om een volledig beeld te verkrijgen op de diverse onderwerpen binnen onze onderzoeksgroep neem je best een kijkje op de individuele webstekken van enkele van onze leden waarop nog alternatieve onderwerpen worden aangeboden (zie bv.

Fractionele calculus

Promotoren:  en  

Probleemstelling:

Het is bekend dat veel problemen in wetenschap en techniek nauwkeuriger door fractionele afgeleiden kunnen worden gemodelleerd dan door afgeleiden van natuurlijke orde. Verschillende methoden zijn ontwikkeld om problemen met fractionele afgeleiden op te lossen. Deze fractionele-orde modellen worden bijvoorbeeld gebruikt in beeldverwerking (bv. in astronomie). In beeldverwerking worden partiële differentiaalvergelijkingen gebruikt om foto's van slechte kwaliteit te herstellen. Met behulp van specifieke wiskundige modellen kan namelijk een afbeelding met een veel hogere kwaliteit worden verkregen. 

Doelstelling:

Het doel van deze masterproef is om theoretisch (existentie en uniciteit van een oplossing) partiële differentiaalvergelijkingen met fractionele orde (bijvoorbeeld constante orde of variabele orde) te bestuderen. Ook numerieke methoden om fractionele afgeleiden te benaderen of inverse vraagstukken voor fractionele partiële differentiaalvergelijkingen kunnen bestudeerd worden.

Numeriek wiskundige studie en uitbreiding van een 2DH geïdealiseerd model voor identificatie en stabiliteit van morfodynamische evenwichten in getijgedreven bekkens

Promotoren: prof. Tom De Mulder (EA15, Labo voor Hydraulica, vakgroep Civiele Techniek) en Dr. Karel Van Bockstal (EA06, onderzoeksgroep Numerieke analyse en Wiskundige modellering)

Begeleider: Tian Qi, MSc (EA15)

Probleemstelling:

Klik hier.

U kunt ook contact opnemen indien u interesse heeft in een stage of vakantiejob gerelateerd aan dit onderwerp.

De implementatie van stroming door poreuze media

Promotoren:  en  

Probleemstelling:

Er zijn talrijke toepassingen waarbij het van belang is om de stroom door poreuze media van vloeistoffen te bestuderen. Voorbeelden hiervan zijn het transport van opgeloste stoffen door membramen en de winning van olie uit ondergrondse afzettingen. In de praktijk wordt deze stroming beschreven met behulp van gekoppelde (mogelijks niet-lineaire) differentiaalvergelijkingen. 

Doelstelling:

Het doel van de masterproef is om de bestaande numerieke algoritmen voor dergelijke stelsels (wet van Darcy, poreuze media vergelijking, Navier-Stokes vergelijking) te bestuderen en te implementeren. De code wordt geprogrameerd met behulp van het eindige elementen bibliotheek DOLFIN van het open-source FEniCS-project (Python taal) en is gebasseerd op de variationele formulering van de partiële differentiaalvergelijkingen. Er zijn verschillende templates beschikbaar voor het oplossen van dergelijke vergelijkingen. Een laptop kan beschikbaar gesteld worden voor het uitvoeren van de simulaties. 

Een warmteoverdracht probleem en een golfvoortplantingsprobleem met Robin randconditie in 1D: een gevalstudie

Promotoren:  en  

Probleemstelling:

Een lineaire warmte- en golfvergelijking op een begrensd domein [a,b] in 1D wordt beschouwd met Robin-randvoorwaarden met reële coëfficiënten op de eindpunten (i.e.  alpha_1*u'(a) + alpha_2*u(a)=0, beta_1*u'(b) + beta_2*u(b)=0).

Doelstelling:

Het doel van de masterproef is om deze problemen op te lossen via de methode van scheiding der veranderlijken. De exacte oplossing van deze problemen hangt af van de coëfficiënten die voorkomen in de Robin-randcondities. Het doel is om alle mogelijke situaties samen te vatten in een fasediagram. Een ander doel is om een Python code te schrijven zodanig dat numerieke simulaties voor alle situaties uitgevoerd kunnen worden. Als er tijd overblijft, kan ook een zogenaamd invers probleem in verband met dergelijke vergelijkingen onderzocht worden. Bijvoorbeeld, in het geval van de warmte vergelijking, de reconstructie van de initiële temperatuur kan worden bestudeerd op basis van een meting van de temperatuur op een vast tijdstip.

Computationele methoden voor stromingsproblemen in poreuze media

Promotor: 

Het onderzoek naar stroming en transport doorheen poreuze media heeft duidelijke ecologische imperatieven, bijvoorbeeld inzake de indringing van zout water in de bodem, de remediëring van grondwatervervuiling (o.m. rond afvalstorten), de mogelijke opslag van radioactief afval in zoutmijnen of kleiputten, enzomeer. In een 1ste deel van de studie wordt het wiskundig vraagstuk van gekoppelde stroming en transport in poreuze media bestudeerd, zowel wat het model zelf betreft als inzake de numerieke methoden (algoritmen en hun analyse). Thema's die kunnen aan bod komen zijn o.m.: verzadigde versus onverzadigde stroming, één-fasige versus meer-fasige stroming, adsorptie en reacties van polluenten, eindige elementen en/of eindige differentiemethoden, methode der karakteristieken. In een 2e deel komen meer specifieke, zeer actuele onderwerpen aan bod: (1) densiteits-gebonden stroming (density driven flow) wat o.m. bij vraagstukken van zeewaterintrusie optreedt; (2) doorblazing van met vluchtige organische componenten verontreinigde grondlagen (soil venting). De graad van wiskundigheid kan in overleg worden bepaald, maar interesse voor wiskundige analyse, numerieke analyse en modellering wordt ondersteld.

Integro-differentiaal evolutieprobleem met niet-lokale randconditie

Promotor: 

Veel fysische problemen kunnen gemodelleerd worden aan de hand van tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen (PDE). Wanneer het beschouwde proces plaatsgrijpt in een begrensd domein, dienen corresponderende randcondities worden voorgeschreven. Het doel van deze masterproef is de theoretische en numerieke studie van een PDE met niet-lokale randconditie in integraalvorm. Het goed-gedefinieerd zijn (in de zin van Hadamard) van het probleem en de regulariteit van de oplossing worden bestudeerd. De Rothemethode wordt toegepast voor de tijdsdiscretisatie en de convergentie van de oplossing wordt hiermee onderzocht. 

Gecombineerde kinetiek van reciproke experimenten

Promotor: 

In een batchreactor kan men gemakkelijk expliciet de tijdsevolutie bepalen van lineaire chemische reacties zoals bv. A ↔ B → C. Deze hangen af van de begintoestand; men kan in dit geval "extreme" begintoestanden beschouwen waar bv. enkel A of enkel B voorkomt. Schrijft men nu BA(t) voor de tijdsevolutie van B uitgaande van de begintoestand met enkel A, en AB voor het omgekeerde, dan is het merkwaardig dat BA en AB in vaste verhouding staan tegenover elkaar, en dat voor gelijke beginhoeveelheden het quotiënt BA/AB voor alle t > 0 gelijk is aan de evenwichtsconstante van de eerste deelreactie, A ↔ B. Dit alles is geen geïsoleerd feit, maar een speciaal geval van een algemeen resultaat voor lineaire reactiestelsels die voldoen aan de afzonderlijke evenwichtsvoorwaarde van elke deelreactie, zoals vereist door de thermodynamica.

Verdere veralgemeningen zijn ondertussen gevonden, maar er blijft nog een groot onderzoeksgebied over betreffende dergelijke gecombineerde kinetiek, waarin verschillende tijdsevoluties met elkaar in verband gebracht worden en naar evenwichtsconstanten, relaxatiecoëfficiënten, e.d.m. gezocht wordt.

Concrete vereisten voor een scriptie-onderwerp in dit kader: kennis van reactiekinetiek, thermodynamica, wiskundige oplossingsmethodes voor gewone differentiaalvergelijkingen, scheikundige reactortheorie, maar vooral geavanceerde toepassing van computeralgebra, i.h.b. Maple, om nieuwe kandidaat-uitdrukkingen voor nieuwe reactiestelsels op te stellen en te onderzoeken. Het normale bereik van de software wordt daarbij al gauw overschreden en dan moeten bv. priemvelden en niet-deterministische methoden aangewend worden om de complexiteit te beperken. Co-auteurschap is verzekerd van alle publicaties waartoe een werkelijke bijdrage geleverd werd.