Beroepsmogelijkheden

Zowat zestig procent van de dierenartsen is gevestigd als zelfstandig dierenarts.

Buiten de zelfstandige praktijk vindt men dierenartsen vooral terug in de vleeskeuring, de farmaceutische industrie, de veevoederbedrijven en de vleesverwerkende nijverheid. Een kleiner aantal gaat aan de slag als inseminator, als inspecteur-dierenarts of is verbonden aan de controlediensten van het ministerie van landbouw. Almaar meer afgestudeerden vinden een baan in het wetenschappelijk onderzoek.

Een job?

Over de tewerkstelling van dierenartsen is heel wat te doen. Een aantal gegevens zijn objectief vast te stellen: de veeteeltsector is ingekrompen en gerationaliseerd, terwijl het aantal afgestudeerde dierenartsen is gestegen. Die situatie leidt automatisch tot tijdelijke of langdurige -dikwijls verdoken- werkloosheid.

Sinds het begin van de jaren zestig is het dierenartsenlegioen bijna verdrievoudigd.

Per jaar worden in Vlaanderen ruim 150 diploma's van dierenarts afgeleverd, wat de behoeften overschrijdt.
Over de oververzadiging van de arbeidsmarkt voor dierenartsen is reeds veel geschreven en gezegd. Dat er veel dierenartsen zijn is inderdaad een feit.

Op de vraag of er nu te veel dierenartsen zijn, dient het antwoord genuanceerd te worden:

In de landbouwhuisdierensector is nog steeds grote vraag naar goed opgeleide dierenartsen. Deze vraag stijgt doordat oudere dierenartsen stoppen met werken. Natuurlijk is de aantrekkingskracht van de kleine huisdierensector zoveel groter, en zien we dat er juist daar voldoende en zelfs teveel dierenartsen zijn. Een andere factor die dit fenomeen versterkt is de gestage vervrouwelijking van het beroep. De overgrote meerderheid van de meisjes die kiest voor een dierenartsenopleiding kiest voor de optie gezelschapsdieren in het laatste jaar. Een andere optie die zeer vaak door meisjes gekozen wordt is de optie paard. In deze beide laatste opties zien we dan ook een verzadiging van de markt terwijl in de groeiende domeinen van de diergeneeskunde zoals volksgezondheid en veterinaire voedselveiligheid arbeidsplaatsen niet ingevuld geraken.

Prognose

Alle cijfers geven aan dat er weinig verbetering te verwachten is, zolang het studentenaantal hoog blijft. Toch blijft het uitermate moeilijk om voorspellingen te doen op lange termijn. De nieuwe Europese markt zal bepalend zijn voor de evolutie van de veefokkerij. Europese akkoorden in verband met kwaliteitscontrole en officiële keuringen zullen wellicht extra tewerkstelling creëren. De conjunctuur zal invloed hebben op jobs in overheidsdienst. De koopkracht heeft invloed op de aanschaf en de verzorging van de gezelschapsdieren, enz.

Ook over de tewerkstelling in het buitenland bestaat nog heel wat onzekerheid. In het verleden vestigden heel wat afgestudeerden zich in Frankrijk, maar ook daar is de markt vrijwel verzadigd. Nu trekt men meer richting Engeland.
Wat zal de invloed zijn van de groeiende Europese markt? Vele vragen blijven voorlopig onbeantwoord.

Soepelheid troef

Dierenartsen hebben een solide wetenschappelijke opleiding achter de rug. Ze komen dus ook in aanmerking voor diverse functies in het bedrijfsleven, die niet direct iets te maken hebben met diergeneeskunde of met de zorg voor dieren. Van die mogelijkheden maken afgestudeerden echter slechts in beperkte mate gebruik.

Onderzoek

Studenten met een wetenschappelijke interesse komen in de diergeneeskunde even goed aan hun trekken als in andere studierichtingen van de exacte wetenschappen. Eens afgestudeerd, behoort een loopbaan als wetenschappelijk navorser in verschillende onderzoeksgebieden zeker tot de mogelijkheden. Met onderzoekservaring in de faculteit Diergeneeskunde kunnen academici bijvoorbeeld zeer vaak aan de slag in de farmaceutische industrie.

Tewerkstellingsdomeinen

  • Wetenschappelijk onderzoek: universiteit, onderzoekscentra van het Ministerie van Landbouw.
  • Openbare dienst: Ministerie van Landbouw, Volksgezondheid, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
  • Als zelfstandige: individueel of in associatie.
  • Industrie: farmaceutische industrie, veevoederindustrie, levensmiddelenindustrie.
  • Commerciële en handelssector: verkoop en klantencontacten.
  • Dienstensector: landbouworganisaties, financiële instellingen.
  • Internationale organisaties: BTC - Belgische Technische Coöperatie, Europese Unie.
  • Onderwijs: universitair-, hoger-  en middelbaar onderwijs.