Informatie voor stagementoren

Stages binnen de opleiding Diergeneeskunde Universiteit Gent maken deel uit van het curriculum in 2de en 3de master. Het hoofddoel van de stages is de kennismaking met het werkveld en het integreren van kennis, vaardigheden en attitudes. Ze vormen een belangrijke aanvulling op de theoretische en klinische opleiding aan de Faculteit Diergeneeskunde. Naast een stage bij de dierenarts, behoren stages in onderzoekscentra en internationale organisaties ook tot de mogelijkheden. Alle activiteiten verlopen onder begeleiding van de stagementor van de stageplaats.

Stages

Bij elk stagetype horen specifieke doelstellingen die bijdragen tot het bereiken van de opleidingscompetenties van de Master in de Diergeneeskunde (afstudeerrichting Gezelschapsdieren, Herkauwers, Onderzoek, Paard, Varken, Pluimvee en Konijn).
Naast de curriculaire stages heeft de student vanaf 2de bachelor ook de mogelijkheid om vrijwillige stages te lopen.

Observatiestage

Tijdens de stage in 2de master loopt de student één week stage bij een praktijk kleine huisdieren en één week bij een praktijk grote huisdieren of nutsdieren.
Deze observatiestage is een kennismaking met het reilen en zeilen van een praktijk, waarbij de student deelneemt aan de dagdagelijkse activiteiten (opvolging van patiënten, communicatie, administratie, ….). Deze stage kan de student ook helpen bij het maken van de keuze qua afstudeerrichting in 3de master.

Meer informatie: Informatiebrief Kennismakingsstage.

Afstudeerstage

In 3de master loopt de student 4 weken stage binnen het domein van zijn afstudeerrichting: Gezelschapsdieren, Herkauwers, Paard of Varken, Pluimvee en Konijn. Voor de studenten met afstudeerrichting Varken, Pluimvee en Konijn gaat het om een stage van 2 weken bij een varkensdierenarts en 2 weken bij een varkensbedrijf.
Deze afstudeerstage is een participatiestage waarbij de student actief meedraait in de dierenartsenpraktijk onder begeleiding van de verantwoordelijke dierenarts.

Meer informatie: Informatiebrief Afstudeerstage en Informatiebrief Stage Varkensbedrijf.

Stage als keuzevak

Het keuzevak Stage in 3de master biedt de student kansen om extra praktijkervaring op te doen binnen het kader van de opleiding diergeneeskunde, maar niet beperkt tot het domein van de afstudeerrichting. Deze stage duurt 4 weken en kan doorgaan binnen een brede waaier van stageplaatsen: dierenartsenpraktijk, internationale instelling, wildlife centre, buitenlandse universitaire instelling, ….

Meer informatie: Informatiebrief Keuzevak Stage.

Onderzoeksstage als keuzevak

Het keuzevak onderzoeksstage in 3de master biedt de student kansen om 2 tot 4 weken stage te lopen aan een onderzoeksinstelling.
Dankzij de onderzoeksstage raakt de student beter vertrouwd met ‘onderzoek’ en wordt hij zich nog meer bewust van het belang van de multidisciplinariteit, internationalisering en wetenschappelijke integriteit in het onderzoek, en kritische wetenschappelijke ingesteldheid.

Meer informatie: Informatiebrief Onderzoeksstage.

Vrijwillige stages

Een vrijwillige stage maakt geen deel uit van het curriculum van de student, maar kadert wel binnen de opleiding. Deze omvat max. 60 prestatiedagen bij dezelfde stageplaats per academiejaar. De faculteit ondersteunt vrijwillige stages voor studenten die alle credits van de eerste bachelor hebben behaald.

Stageverloop

Vóór de stage

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken de student en de stagementor een aantal praktische en inhoudelijke (leerdoelen, verwachtingen, opdrachten) aspecten van de stage. Deze intake kan live, telefonisch, online of per e-mail plaatsvinden. De student beschikt over een leidraad/sjabloon om dit gesprek voor te bereiden en maakt nadien een kort verslag.
De stageaanvraag van de student wordt online goedgekeurd door de faculteit en door de stagementor (zie info webapplicatie).

Tijdens de stage

De student stelt zich actief op tijdens de stage en neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Hierbij tracht hij de vooropgestelde leerdoelen te bereiken en vraagt hij om tussentijdse feedback.

De stagementor begeleidt de student, geeft tussentijdse feedback en betrekt de student actief in de praktijkactiviteiten. De student vult online het logboek aan en werkt aan zijn stageverslag. Dit verslag bevat een uitgebreide casusbespreking en een reflectie.

Einde van de stage

Nadat de student het logboek online ingediend heeft, dient de stagementor dit logboek goed te keuren en de eindevaluatie in te vullen. Dit verloopt bij voorkeur na een evaluatiegesprek.

Nadien zal de verantwoordelijke titularis UGent, conform de richtlijnen in de betrokken studiefiche, een eindbeoordeling geven voor de stage op basis van het stageverslag én de ingediende evaluatie door de stagementor.

De opleiding vraagt de studenten om de stage te evalueren. De aangeleverde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden enkel aangewend in het kader van de kwaliteitszorg.

Opmerking: bij de vrijwillige stages is er geen verslag van de intake, geen logboek of verslag, en geen formele evaluatie.

Webapplicatie

De verschillende stappen in het stageproces verlopen online via de facultaire webapplicatie www.vesta.ugent.be.
Alle goedkeuringen vervangen de handtekeningen op afgedrukte documenten.

Bij een eerste stageaanvraag ontvangt de stagementor zijn persoonlijke logingegevens.
Nadien ontvangt de stagementor bij elke stage:

  • een mail voorafgaand aan de stage met de vraag om achtereenvolgens drie documenten online goed te keuren: het verslag van de intake, de risicoanalyse (na eventuele aanvullingen) en de stageovereenkomst.
  • een mail na afloop van de stage met de vraag om achtereenvolgens online twee acties uit te voeren: het logboek goedkeuren en de eindevaluatie invullen.

Voor de stages in 3de master bestaat de mogelijkheid om de stage tussentijds te evalueren.
Voorafgaand aan de tussentijdse- of eindevaluatie door de stagementor, kan de student 3de master een zelfevaluatie invullen. In dit geval zijn de scores die de student zichzelf toekende zichtbaar in het (tussentijdse) evaluatieformulier, en kan de stagementor deze verder aanpassen.

Opmerking: bij de vrijwillige stages is er geen verslag van de intake, geen logboek of verslag, en geen formele evaluatie.

Gezondheid en Welzijn

Medisch onderzoek

De Universiteit Gent staat, voorafgaand aan de stages, in voor het medisch onderzoek van de student. Dit onderzoek gebeurt op basis van een generieke risicoanalyse. Als uit de risicoanalyse van de stageplaats blijkt dat er extra risico’s aanwezig zijn, neemt de student opnieuw contact op met het Departement Medisch Toezicht UGent voor een extra aangepast medisch onderzoek.

Verzekeringen

De Universiteit staat in voor de verzekeringen van de studenten tijdens de stage indien er een (online) stageovereenkomst afgesloten werd. Dit geldt zowel voor de curriculaire als voor de vrijwillige stages.

De wettelijk vereiste arbeidsongevallenverzekering geldt voor de activiteiten op de stageplaats, en op weg van en naar de stageplaats.

Inzake burgerlijke aansprakelijkheid geldt dat de stagegever aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door de stagiair in de uitoefening van de stage. Deze aansprakelijkheid van de stagegever is echter verzekerd binnen de polis burgerlijke aansprakelijkheid van de Universiteit Gent. In geval van bedrog, zware schuld en gewoonlijk voorkomende lichte schuld blijft de stagiair persoonlijk aansprakelijk.

Meer info: Stages UGent: rechten en plichten.

Dosimetrie

Het dragen van een persoonlijke dosimeter is verplicht tijdens de stages en klinieken voor studenten 3de master afstudeerrichting Gezelschapsdieren en Paard.
Studenten 2de master en studenten 3de master afstudeerrichting Herkauwers, Onderzoek en Varken, Pluimvee en Konijn hebben geen persoonlijke dosimeter. Dit betekent dat zij tijdens de stage enkel de gecontroleerde zone met ioniserende straling kunnen betreden als een dosimeter ter beschikking gesteld wordt via de stageplaats.

Stageplaatsen waar onderzoek gebeurt via scintigrafie vinken dit aan op de risicoanalyse. In dit geval dient de student voorafgaand aan de stage een extra aangepast medisch onderzoek te ondergaan.

Samenwerking Stageplaatsen en Faculteit

De opleiding kan voor de organisatie van de stages rekenen op de goede samenwerking met heel wat gemotiveerde dierenartsen en instellingen. De faculteit tracht de interactie met de stagementoren te optimaliseren dankzij tussentijdse contacten en de jaarlijkse stagementorendag.

Als tegemoetkoming voor de stageplaatsen voorziet de faculteit voor de curriculaire stages per stageovereenkomst gratis deelname aan een activiteit van de Academie voor Diergeneeskunde. De faculteit zal u hierover contacteren in het academiejaar volgend op de stage. 
Bovendien ontvangen Belgische dierenartsen 1 bijscholingspunt van de Orde der dierenartsen voor een stage van één week en 2 bijscholingspunten voor een stage van vier weken, met een maximum van 10 punten per stagementor/jaar. De faculteit zal u hierover contacteren bij de start van het kalenderjaar volgend op de stage.

Aanmelden als stagementor

Dierenartsen met interesse om regelmatig studenten Diergeneeskunde te begeleiden tijdens de stage, kunnen contact opnemen met de Faculteit (zie contactgegevens).

Infodag Stagementoren

De Faculteit organiseert jaarlijks een netwerkmoment voor alle geïnteresseerde stagementoren.
Hieronder vindt u de presentaties van de lezingen en workshops van de voorbije jaren.

Presentaties infodag 2017


Presentaties infodag 2018

Presentaties infodag 2019

Contactgegevens

Stagecommissie

Voorzitter Prof. dr. Jimmy Saunders – Medewerker Lut Dhont -
Decanaat +3292647773

International Relations Office

Voorzitter Prof. dr. Dominiek Maes - Medewerker Tanya Struik - Decanaat +3292647772

Stagetitularissen

  • Kennismakingsstage Kleine Huisdieren: Prof. dr. Sylvie Daminet
  • Gezelschapsdieren: Prof. dr. Ingeborgh Polis
  • Herkauwers: Prof. dr. Lieven Vlaminck
  • Onderzoeksstage: Prof. dr. Ward De Spiegelaere
  • Paard: Prof. dr. Peter Daels
  • Varken, pluimvee en konijn: Prof. dr. Dominiek Maes