Missie & Visie

CESSMIR werd opgericht aan de Universiteit Gent als interdisciplinair centrum dat zich toelegt op de sociale impact van migratie en vluchten.

Migratie en vluchten kunnen een grote impact hebben op het leven van alle betrokkenen, zowel op het leven van migranten zelf, als op het leven van de mensen in de samenlevingen waar migranten zich tijdelijk of definitief vestigen of naartoe terugkeren. Het interfacultaire centrum CESSMIR legt zich toe op deze 'sociale aspecten' van migratie, met een specifieke focus op bepaalde processen en doelgroepen die erg betekenisvol zijn in de hedendaagse sociale context, zoals 'vluchten' en 'vluchtelingen',

Onder 'migratie' verstaan we alle mogelijke vormen van mobiliteit, zoals bijvoorbeeld asiel, hervestiging, transitmigratie, terugkeer, re/expatriatie, arbeidsmigratie, gezinshereniging, tijdelijke migratie...

Gezien migratieprocessen en de sociale groepen die daar deel van uitmaken heel wat verschillende aspecten met zich meedragen raken zij aan heel wat wetenschappelijke disciplines, zoals economie, sociologie, pedagogiek, psychologie, geschiedenis, taalkunde, criminologie, politicologie, rechten, (migratie)beleid, sociaal werk en geneeskunde. Een interdisciplinaire samenwerking bij het bestuderen van de sociale impact van migratie en vluchten is daarom een absolute meerwaarde om deze beter te kunnen doorgronden en om het maatschappelijk debat hiermee te ondersteunen. Binnen CESSMIR participeren promotoren uit maar liefst vijf verschillende faculteiten van de Universiteit Gent

CESSMIR verzorgt activiteiten op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Bovendien worden de activiteiten binnen deze drie pijlers ook met elkaar verbonden. Het onderzoek vindt bijvoorbeeld haar vertaling naar onderwijs en dienstverlening en er worden bijzondere inspanningen geleverd om onderzoek ook in en naar de praktijk te brengen. Zo kan onderzoek gebeuren rond dienstverlenende activiteiten (bv. impact van training of van ondersteuning) of kan onderwijs zich specifiek op de praktijk focussen (bv. organisatie van een trainingscursus).

Het centrum wordt geleid door Prof. dr. Ilse Derluyn.