Kinderen, jongeren en gezinnen

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen; jongeren met migratieachtergrond; huwelijksmigratie; gezinshereniging; intergenerationele relaties

Beschermt sociaal kapitaal op schoolniveau tegen eenzaamheid bij jonge anderstalige nieuwkomers? Een mixed-method studie in Vlaamse secundaire scholen met onthaalklassen

Omschrijving: De sterke toename in het aantal jonge anderstalige nieuwkomers (JANs) in Europa heeft onderzoekers ertoe aangezet de gezondheidsgevolgen van migratie bij kinderen nader te bestuderen. Theoretische inzichten suggereren dat JANS dubbel kwetsbaar zijn voor eenzaamheid, gezien hun leeftijd en migratieachtergrond. Het onderzoek streeft drie doelstellingen na. Ten eerste zullen we de prevalentie van eenzaamheid bij JANs in kaart brengen en zullen we aandacht besteden aan migratiegerelateerde determinanten. Ten tweede zullen we nagaan of sociaal kapitaal op schoolniveau een beschermende invloed heeft op eenzaamheid. Ten derde zullen we ons richten op de onderliggende mechanismen in de relatie tussen sociaal kapitaal op schoolniveau en eenzaamheid. Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zal er een mixed-method studie worden opgezet in secundaire scholen met onthaalklassen.
Promotor(en): Benedicte Deforche , Piet Bracke
Onderzoek(st)er(s): Sarah Devos , Katrijn Delaruelle
Faculteit(en): Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen , Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2021 - 2025

Gezinnen onderweg. Een longitudinale etnografie naar de trajecten van gezinnen in het Belgische asielregime

Omschrijving: Dit doctoraatsonderzoek bestaat uit een longitudinale etnografie naar de ervaringen van gezinnen tijdens de asielprocedure in België. Door het proces van de asielaanvraag als startpunt te nemen, volgt het een aantal gezinnen doorheen de verschillende fasen van hun asieltraject: van hun verblijf in het opvangcentrum, totdat zij zich ofwel vestigen in lokale gemeenschappen, ofwel te maken krijgen met een negatieve beslissing en geconfronteerd worden met terugkeer/uitzettingsmaatregelen. Gebruik makend van verschillende etnografische methoden - participerende observatie, huisbezoeken, narratieve interviews - analyseert de onderzoeker hoe gezinnen betekenis geven aan, en ingaan tegen processen van in/uitsluiting in hun dagelijks leven, in deze verschillende geografische en institutionele settings. Daarnaast besteedt het onderzoek in het bijzonder aandacht aan de manier waarop (dominante) familienormen vorm geven aan migratiepolitiek.
Website onderzoeksproject: https://soc.kuleuven.be/anthropology/staff/00134571/view
Promotor(en): Karel Arnaut , Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Elsemieke van Osch
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2019 - 2024

Kinderen, jongeren en gezinnen in asielprocedures in beroep: een etnografie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Omschrijving: In dit project wordt vanuit een interdisciplinaire, gecontextualiseerde en multi-actor benadering geanalyseerd hoe de belangrijkste stakeholders betrokken bij de berechting van Belgische asielzaken in beroep de rechten van het kind percipiëren, mobiliseren en in praktijk brengen. Onderzoeksmethoden uit de rechtswetenschappen ( rechtspraakanalyse) en de antropologie (etnografie) zullen worden gecombineerd om het perspectief en de rol van kinderen en jongeren, hun ouders of voogden, advocaten en rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (CALL) te bestuderen. Onderzoeksvragen: (1) hoe ervaren en begrijpen individuen kinderrechten; (2) in welke mate definiëren zij relevante problemen in termen van kinderrechten; en (3) welke normen en praktijken geven vorm aan de interne rechtscultuur volgens welke de RvV te werk gaat? Het project draagt bij tot het domein van de 'kritische kinderrechtenstudies'.
Website onderzoeksproject: https://hrc.ugent.be/research/childrens-rights-in-asylum-proceedings/
Promotor(en): Ellen Desmet
Onderzoek(st)er(s): Sara Lembrechts
Faculteit(en): Faculteit Recht en Criminologie
Periode: 2020 - 2024