Bestraffing in het kosmopolisch Europa

Omschrijving: Tijdens de laatste decennia zagen we een verschuiving van bepaalde beleidsdomeinen van het nationale naar het transnationale Europese niveau. Deze shift gebeurde ook in het gebied van stafrecht, strafrechtelijk beleid en asiel. Het Europese niveau werd een actieve speler door het ontwikkelen en installeren van een stijgend aantal instrumenten op het vlak van detentie condities. Dit project heeft als doel een licht te werpen op de veelzijdige manieren waarop 'Europa' vorm geeft aan bestraffing in dit deel van de wereld. Aan de hand van een descriptieve en interpretatieve analyse zal het project het kosmopolisch raamwerk operationaliseren, hierbij gebruik makend van een beleidsnetwerk benadering. Dit project focust op het Europese niveau met de EU en de CoE als de centrale transnationale organisaties die strafrechtelijke normen en standaarden creëren in Europa voor zowel gevangenen als asielzoekers.
Promotor(en): Gert Vermeulen, Tom Daems
Onderzoek(st)er(s): Rebecca Deruiter
Vakgroep / onderzoeksgroep: Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht/IRCP
Faculteit: Faculteit Recht en Criminologie