Masterproef

Profielen

Let op: de masterproeven voor bio-ingenieur en industrieel ingenieur hebben een andere insteek. Houd hier rekening mee bij het openstellen van onderwerpen.

English version

 

Industrieel ingenieur

Bio-ingenieur

Studiepunten

20

30

Tijdsbesteding

++

+++

Onderzoeksvraag

 • opgedeeld in subvragen
 • concreet / afgelijnd
 • opgedeeld in objectieven
 • diepgaand / breed

Literatuurstudie

 • beschrijvend / opsommend
 • ruimer luik marktstudies, websites, grijze literatuur als bron, naast peer-reviewd literatuur
 • vergelijkend / samenvattend / hoofdzakelijk uitdiepend
 • peer-reviewd literatuur als bron

Praktisch werk

 • goed omschreven taken
 • methodevalidatie / -implementatie / -optimalisatie
 • vertaalbaar naar applicatie
 • tijd tot implementatie kort
 • breed
 • methoden- of conceptontwikkeling
 • explorerend / verklarend onderzoek
 • tijd tot implementatie lang
 • meer basis fundamenteel onderzoek

Discussie

 • kritische bespreking van de resultaten in functie van de concrete onderzoeksvragen
 • diepgaand / conceptueel
 • kritische bespreking van de resultaten in functie van de literatuur en ruimer onderzoekskader

Conclusie

 • wat is de ‘take home message’?
 • vulgariserend antwoord op de onderzoeksvraag
 • wat zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen?
 • waar ligt het vernieuwend wetenschappelijk karakter?

Ideeën voor verder onderzoek

praktisch en concreet naar volgende te nemen stappen

reflecterend en breed over verder uit te voeren onderzoek

Zelfstandigheid bij praktisch werk

+++

++

Zelfstandigheid doorheen traject

++

+++

 

Info per campus

Beoordeling

Beoordelingsformulieren

Nederlandstalige masteropleidingen:

Engelstalige masteropleidingen:

Leidraad voor beoordeling

Hulp nodig?

Beoordeling indienen

De promotor(en) en commissarissen dienen de beoordelingsformulieren in uiterlijk twee werkdagen vóór de masterverdediging via evaluation.fbw@ugent.be .

Confidentiële masterproeven

De juryleden van confidentiële masterproeven moeten een eenzijdige verklaring van vertrouwelijkheid ondertekenen en bezorgen aan de promotor van de confidentiële masterproef op de dag van de verdediging.

Rollen en verantwoordelijkheden

Aanduiding promotor(en)

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van het opleidingsonderdeel masterproef berust bij maximum 2 promotoren, onder wie ten minste één promotor die:

 • lid is van het ZAP of doctor-assistent van de UGent of gastprofessor of een gepromoveerde onderzoeker in vast of tijdelijk dienstverband van de UGent of van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen en verbonden aan de FBW of lesgever van een algemeen vak binnen de betrokken masteropleiding, én
 • verbonden aan de FBW of lesgever van een algemeen vak binnen de betrokken masteropleiding, én
 • tevens optreedt en geregistreerd wordt als administratief verantwoordelijk promotor.

Personen zonder doctoraat, maar met een uitgebreide ervaring in het domein van de masterproef, kunnen mits grondige motivatie ook als bijkomende promotor worden toegelaten aan de FBW.

Aanduiding tutor(en)

Aan de FBW wordt bij elk masterproefonderwerp ook één of meerdere tutoren aangeduid. Zij staan in voor de dagelijkse begeleiding van de student.

 • Een tutor moet beschikken over een masterdiploma.
 • Ook de promotor kan als tutor fungeren.
 • Er wordt gestreefd naar een maximum van 3 studenten per tutor.
 • Een tutor kan geen commissaris zijn, maar is wel betrokken bij het scoren van de masterproef via de promotor(en) (zie rubriek "Eindscoreberekening" in de studiefiche van de masterproef).

Aanduiding 2 commissarissen

 • Het is de taak van de promotor(en) om, na consultatie, 2 commissarissen voor te stellen.
 • Het is de taak van de promotor(en) om erover te waken dat deze commissarissen niet rechtstreeks betrokken waren bij de totstandkoming van de masterproef (de OC controleert dit en adviseert de FR).
 • Er dient altijd minimaal één commissaris lid te zijn van de FBW.
 • Commissarissen dienen houder te zijn van een masterdiploma en over minimaal 2 jaar relevante onderzoekservaring te beschikken.
 • Commissarissen dienen aanwezig te zijn op de verdediging.

Aanduiding vaste voorzitter en secretaris

Aan de FBW wordt per masteropleiding een vaste voorzitter en secretaris aangeduid. Beiden zijn lid van het ZAP van de FBW en waken over de goede gang van zaken en over de gelijke behandeling van alle studenten.

Gerelateerde inhoud