Ontdek onze master in internationale politiek

For English click here

Master Politieke Wetenschappen – Internationale Politiek

 

Master politike

De Master Politieke Wetenschappen – afstudeerrichting Internationale Politiek biedt een stevige basis qua kennis en inzicht omtrent de hedendaagse wereldpolitiek. Dit omvat ook het internationaal recht en het Belgische buitenlands beleid. Daarnaast kunnen de studenten via de keuzevakken eigen accenten leggen, bv. omtrent internationale economie, internationale energiepolitiek, de EU, het mondiale zuiden of internationaal recht. De opleiding biedt ook de mogelijkheid tot stage, maatschappelijk veldwerk of internationale uitwisseling aan.

Deze masteropleiding vormt een goede voorbereiding op het Belgische diplomatieke examen.

De opleiding biedt een uitgebreide reeks keuzevakken, waarvan er in principe 3 gekozen moeten worden. Het verdient overweging bij de keuze rekening te houden met de inhoud van je masterproef. Het kan ook een meerwaarde bieden zelf een feitelijke cluster te kiezen, met vakken die inhoudelijk dicht bij elkaar liggen maar toch complementair zijn, bv.

  • Internationale politieke economie + Economische globalisering
  • European Common Foreign and Security Policy + Europees extern beleid + Besluitvorming in de Europese Unie
  • Politiek van conflict + Politiek van ontwikkeling

 

Het volledig programma kan op de studiegids gevonden worden, maar hieronder stellen we alvast graag enkele vakken die door het GIIS georganiseerd worden voor.

Global Energy Politics

Energie is een cruciale factor in de wereldpolitiek, en elke energietransitie heeft steeds geleid tot veranderingen in de internationale relaties. Dit gespecialiseerd vak wil de studenten kennis laten maken met de geschiedenis en werking van de belangrijkste energiemarkten (olie, gas en elektriciteit), de geopolitiek van energie, en de uitdagingen en implicaties van klimaatbeleid. Naast het bijwonen van de ex-cathedra lessen, worden studenten geacht een essay te schrijven en deel te nemen aan een collectieve simulatieoefening.

Grand Strategy en de multipolaire wereld

We leven vandaag in een multipolaire wereld. Er zijn meerdere grootmachten, d.w.z. staten (of unies van staten) wiens beslissingen wereldwijd impact hebben, maar geen van hen heeft voldoende macht om alleen de wereldpolitiek te domineren. Die grootmachten werken samen, maar tegelijk beconcurreren ze elkaar ook: om invloed, grondstoffen, partners, en prestige. Deze interactie zal bepalend zijn voor de wereldpolitiek. Dit gaat over oorlog of vrede. In deze context is het cruciaal om de Grand Strategy van de grootmachten te kennen: wat zijn hun doelstellingen, welke instrumenten gebruiken ze om die na te streven, over welke middelen beschikken ze, wie zijn hun partners? Strategisch denken in het algemeen is essentieel om tot kwalitatieve besluitvorming te komen.

Buitenlands beleid in België

We bekijken het Belgisch buitenlands beleid op de lange termijn, om de permanente factoren, maar ook de discontinuïteiten, te identificeren; maar ook de actualiteit van het huidige beleid en opties voor de toekomst. Deze beide dimensies zullen steeds worden belicht bij elk van de grote opdelingen: de economische diplomatie, de veiligheidspolitiek, het Europabeleid, de Afrikapolitiek, de organisatie van de diplomatie, hete defensiebeleid enz. Diplomaten en ambtenaren van zowel het federale ministerie van buitenlandse zaken als van de Gemeenschappen en Gewesten en officieren van Defensie zullen in gastcolleges bovendien een aantal van de huidige beleidsopties toelichten. De studenten worden aldus uitgenodigd om de band te leggen tussen de diplomatieke geschiedenis en de actualiteit en tussen de theorie en de praktijk. Bovendien zullen de studenten die wensen deel te nemen aan het diplomatiek examen, op die manier vertrouwd worden met de dagelijkse realiteit van de diplomatie. De jaarlijkse conferentie over het Belgisch buitenlands beleid, georganiseerd door de UGent, de UCLouvain en het Egmont Instituut (waar ze ook plaatsvindt), maakt integraal deel uit van de opleiding.

Common Security and Defense Policy

Het vak handelt over de ontwikkeling van de EU tot een mondiale strategische actor. Waar de EU sinds lang een mondiale actor is op gebied van handel en ontwikkelingssamenwerking, wordt ze dat ook meer en meer op gebied van diplomatie en defensie, d.w.z. het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) de focus van het vak. Het vak zal de strategische visie van de EU situeren in zijn politieke en conceptuele context en er de krachtlijnen van analyseren. Daarna zal het de uitvoering van de ambitieuze doelstellingen die de EU zich heeft gesteld kritisch onderzoeken. Onderwerpen die daarbij aan komen, met focus op het GBVB en de veiligheidsdimensie, zijn: de instellingen, het Europees Nabuurschapsbeleid, multilateralisme en de VN, militaire en civiele capaciteiten en operaties, relaties met de NAVO en de VS, strategische partnerschappen, met nadruk op China.